2021 оны 01-р сарын 18, Даваа гариг
Хэвлэх

Хариуцдаг байр, орон сууц

Байцаагчийн нэрс

Байр нэрс

Халаалтын 1 зуухны харъяа байр

1

О.Оюунзул

48-р байр

2

Эмнэлгийн шар

3

Амбулоторын байр

4

Сүрьеэгийн байр

5

5-р байр

6

6-р байр

7

13-р байр

8

Б.Оюундэмбэрэл

47-р байр

9

46-р байр

10

Б.Баяржаргал

1-р байр

11

2-р байр

12

34-р байр

13

35-р байр

14

36-р байр

15

37-р байр

16

3-р байр

17

4-р байр

18

7-р байр

19

8-р байр

20

14-р байр

21

20-р байр

22

Татварын 25-р байр

23

ШШГБайр 44-р байр

Халаалтын 2 зуухны харъяа байр

24

Б.Оюундэмбэрэл

НХ 38-р байр

25

Э.Билэгмаа

Цагдаа 24-р байр

26

10-р байр

27

О.Оюунзул

27-р байр

28

М.Сарантунгалаг

15-р байр

29

16-р байр

30

17-р байр

31

18-р байр

32

Сэрүүн дэнж 1-р байр

Халаалтын  3 харъяа байр

33

Э.Билэгмаа

өгөөж 6-р байр

34

өгөөж 7-р байр

35

11-р байр

36

12-р байр

37

23-р байр

Халаалтын 4 зуухны харъяа байр

38

Б.Оюундэмбэрэл

19-р байр

39

20-р байр

40

21-р байр

41

22-р байр

42

25-р байр

43

О.Оюунзул

Онцгой байдал 23-р байр

Халаалтын 5 зуухны харъяа байр

44

О.Оюунзул

40-р байр

45

43-р байр

46

Э.Билэгмаа

42-р байр

47

Б.Баяржаргал

41-р байр

Халаалтын 6 зуухны харъяа байр

48

Э.Билэгмаа

24-р байр

49

34-р байр

50

38-р байр

51

26-р байр

52

28-р байр

53

29-р байр

54

30-р байр

55

31-р байр

56

32-р байр

57

33-р байр

Халаалтын 10 зуухны харъяа байр

58

М.Сарантунгалаг

Манзушир өргөө 1

59

Б.Оюундэмбэрэл

Манзушир өргөө 2

62

О.Оюунзул

Манзушир өргөө 5