2021 оны 01-р сарын 18, Даваа гариг
Хэвлэх

Байгууллагын танилцуулга

Байгууллагын танилцуулга

Манай байгууллага нь Зуунмод хотын хэмжээнд дулаан хангамж, усан хангамж ариутгах татуурга, орон сууцны мэргэжлийн үйлчилгээг хариуцаж ажилладаг 267 ажилтантай үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тус байгууллага нь 2005 оноос өмнө ус суваг,  дулаан  хангамж  тусад нь хариуцсан 2 байгууллага байсан бөгөөд 2005 онд Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэр гарч 2  байгууллагыг нэгтгэж дахин зохион байгуулсанаар үр ашиг нь дээшилсэн.

Манай байгууллага нь Зуунмод хотын хэмжээнд дулаан хангамж, усан хангамж ариутгах татуурга, орон сууцны мэргэжлийн үйлчилгээг хариуцаж ажилладаг, байнгын ба улирлын чанартай 6 алба хэсэгт 270 гаруй ажиллагсадтай үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Халаалтын хувьд  8 халаалтын хэсэгт 23 нам даралтын усан халаалтын тогоо ашиглан дулаан үйлдвэрлэн 681 мянган м3 эзэлхүүнийг халаадаг. Ус сувгийн хувьд 12 км-ээс 3 гүний худаг, төвийн 2 гүний худгаас олборлож, 2 өргөх  станцаар дамжуулж, 2000 тн нөөцийн санд нөөцөлж түгээдэг бөгөөд бохир усыг нэгдсэн цэвэрлэх байгууламжаар цэвэршүүлэн зайлуулж байна.